USLOVI KORIŠĆENJA

Nezavisne Novine, internet javno glasilo, omogućava svojim čitaocima korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju onlajn vesti, reportaže, intervjue, servisne vesti I fotografije, kao i linkove za druge internet stranice. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Korišćenjem bilo kog dela portal Nezavisne Novine, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Internet portal Nezavisne Novine poseduje autorska prava na sve sadržaje (tekstove, fotografije I ostalo). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Sremskih vesti i podložno je tužbi.

Portal Nezavisne Novine zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja kao i svih servisa i podstranica koje su njegov sastavni deo, bez obaveze prethodne najave.

LIČNA I AUTORSKA PRAVA

Nezavisne Novine poseduju autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod).

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu bez saglasnosti Sremskih vesti da koriste tekstualni materijal i fotografije, poštujući sledeća pravila:

Obavezno je navođenje izvora (nezavisnenovine.rs, Nezavisne Novine, ili URL adresa kompletnog preuzetog sadržaja) ispod ili iznad preuzetog teksta, kao i u samom tekstu.
Obavezno je navođenje portala nezavisnenovine.rs kao autora u prvom pasusu teksta (primer: kako navode nezavisnenovine.rs…)
Vest se sme preuzeti samo u izvornom obliku
Ukoliko medij koji je preuzeo sadržaj sa portal Nezavisne Novine promeni sadržaj i/ili smisao teksta, i/ili doda sopstveni sadržaj, obavezan je da to naglasi. (Deo teksta preuzet sa nezavisnenovine.rs, Nezavisne Novine ili URL adresom do kompletnog sadržaja koji je preuzet)
Ova pravila važe za sve štampane i elektronske medije.

NAPOMENA:
Korišćenje materijala uz nepoštovanje bilo kog od pomenutih pravila smatraće se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.
Nezavisne Novine zadržavaju pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Linkovi na druge web stranice
Linkovi ka drugim web sajtovima, koji nisu vlasništvo Sremskih vesti, ne smatraju se delom portala i Nezavisne Novine ne snose odgovornost za njih.

KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom komentarisanja na portal Sremskih vesti, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica;
povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti;
je prevaran, obmanjujući, neistinit;
je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu
je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički;
promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe;
je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu;
promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.
Portal Nezavisne Novine zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za Nezavisne Novine.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice, takođe ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica.

Zabranjeno je modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Sremskim vestima ili modifikovati drugi sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa portalom Nezavisne Novine. Zabranjeno je postavljati, hostovati ili prenositi “netražene” mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija Sremskih vesti zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija Sremskih vesti nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene redakcije Sremskih vesti.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI:

Nezavisne Novine poštuju privatnost svojih korisnika i posetioca sajta.
Podatke ostavljene prilikom slanja komentara, Nezavisne Novine neće davati na uvid trećem licu.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAČI

Internet portal Nezavisne Novine sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Nezavisne Novine nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Portal Nezavisne Novine nije odgovorna za sadržaj stranica oglašivača na internet izdanju Sremskih vesti kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem.Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na stranicama Sremskih vesti i izvan njih isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Nezavisne Novine nisu odgovorne za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

DRUŠTVENE MREŽE:

U skladu sa Uslovima korišćenja društvene mrež e Fejsbuk i Tviter, korisnici odgovaraju za sadržinu komentara koje ostavljaju na Fejsbuku, odnosno Tviteru.
Administratori zvanične Fejsbuk i Tviter stranice Sremskih vesti uklanjaju komentare za koje procene da su suprotni Uslovima korišćenja.
Sporne komentare građani mogu prijaviti putem elektronske pošte, na adresu [email protected]
Pravila komentarisanja na društvenim mrežama ista su kao i pravila komentarisanja na samom portal Nezavisne Novine.